به گزارش عطنا، از دیگر اهداف این همایش می توان به مواردی همچون "شناسایی و تحلیل زمینه ها، فرآیند و پیامدهای مهاجرت های بین المللی ایرانیان "، "شناسایی سیاست ها، بازنمایی ها و گفتمان های حاکم بر مهاجران ایرانی دور از وطن"، "شناخت راه های بهره گیری از ظرفیت های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مهاجران ایرانی" و "حفظ و تقویت ارتباط و هم افزایی های مهاجران ایرانی خارج از کشور در حوزه های مختلف" اشاره کرد.