عطنا - رسانه تحلیلی دانشگاه علامه طباطبائی

تصویب برنامه درسي كارشناسي ارشد تكنولوژي آموزشي با گرايش آموزش افراد با نیازهای ويژه
برای اولین بار در ایران در دانشگاه علامه طباطبایی رخ داد

تصویب برنامه درسي كارشناسي ارشد تكنولوژي آموزشي با گرايش آموزش افراد با نیازهای ويژه

برنامه درسي كارشناسي ارشد تكنولوژي آموزشي با گرايش آموزش افراد با نیازهای ويژه در شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه ۲۰۸ مورخ ۲۷ دی ماه سال جاری تصویب شد.
رویدادهای علوم انسانی
پربازدیدها
رویدادهای دانشگاه
جامعه